(+84) 983876567
davidnguyen1577@gmail.com

Giải pháp IOT cho hệ thống đông lạnh tại Vĩnh Long

Giải pháp IOT cho hệ thống đông lạnh tại Vĩnh Long
Xem chi tiết

Giải pháp IOT cho hãng nước đá tại Sài Gòn

Giải pháp IOT cho hãng nước đá tại Sài Gòn
Xem chi tiết

Giải pháp IOT cho nhà yến tại Nha Trang - Khánh Hòa

Giải pháp IOT cho nhà yến tại Nha Trang - Khánh Hòa
Xem chi tiết